...

Officers of the Univesity

...

Honble Acharya Devvrat

Chancellor

...

Prof. Anup B. Thakar

I/c. Vice Chancellor

...

Shri H.P. Zala

I/c. Registrar

...

Prof. Anup Thakar

Director-I.T.R.A.

...

Dr. Varsha Solanki

I/c. Principal-Shree Gulab Kunverba Ayurved Mahavidyalaya